Informace o MŠ

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠ

 

1) Příjem a předávání dětí

Děti se do MŠ přijímají 6,30(Dobranov 6,15.h) do 8,30 hodin. Po předchozí dohodě možno vyhovět dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno na stravování. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům.!!!

2) individuální adaptační režim

Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

3) Do mateřské školy patří pouze děti zdravé

Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.

4) Rodiče jsou povinni

Svárov


Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte-(učitelce nebo zápisem do notýsku k tomu určenému v šatně dítěte nebo telefonicky i sms.  Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě v den nepřítomnosti dítěte v MŠ a to do 7.30hod.

- neomluvené dítě bude započítáváno na stravování
- neomluvená nepřítomnost dítěte nad 1. měsíc, znamená vyřazení z evidence MŠ

 

Dobranov

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojištovny dítěte.
Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte učitelce osobně nebo telefonicky. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodiče dítě nejpozději do 7.30 hod. v den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Neomluvené dítě bude jeden den započítáno na stravování (rodiče si mohou oběd dítěte vyzvednout ve 12.00 hodin do vlastních nádob ve školní kuchyni). Následující den již počítáno není a to do dne opětovného nástupu do MŠ. Dítě musí být před nástupem nahlášeno na stravování, nebo v MŠ přítomno do 7.30hod. Nebude-li nahlášeno, nebo přijde-li po 7.30hod., nemůže být v tento den přijato.5) Úhrada školného a stravného

Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné, tzn. do 15. dne v měsíci .

Tento termín je bezpodmínečné dodržet!!

6) Nevyzvednutí dětí z MŠ

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitelku školy,
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č.
359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,případně se obrátí na Policii ČR-podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
 

 

Více ve Školním a Vnitřním řádu . 

Přihlášení