Platby

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve šk. roce 2021/22
a o podmínkách splatnosti úplaty.
č. 1/21

Č.j . : 83/21 Účinnost od: 1.9.2021
Spisový znak: 2.1 / A5 Počet příloh: 1

Obsah :
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Čl. 2 Měsíční výše úplaty
Čl. 3 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
Čl. 4 Osvobození od úplaty
Čl. 5 Podmínky splatnosti úplaty
Čl. 6 Sankce za neúhradu úplaty
Čl. 7 Využití finančních prostředků vybíraných od rodičů (školné)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, vzdělávání v platném znění. (dále jen „vyhl.o PV")

Čl. 2
Měsíční výše úplaty

1. Mateřská škola má všechny třídy s celodenním provozem. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. (§ 6 odst. 1 vyhl. o PV)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí:

výše % skutečných nákladů
500,- 47%

2. Měsíční úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

3. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. (Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.)

Čl. 3
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

Prázdninový provoz

1. V měsíci červenec x srpen bude provoz mateřské školy přerušen. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte nebude počítána za měsíc, ve kterém bude MŠ uzavřena. Přesný termín uzavření MŠ bude dodatečně oznámen rodičům a vyvěšen v šatnách a na webových stránkách MŠ, nejméně 2 měsíce před uzavřením.

2. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě – na nástěnce v šatnách dětí neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. 4
Osvobození od úplaty

1. Osvobozen od úplaty bude podle vyhlášky 214/2012 Sb. § 6 odstavce 6 :
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
d) fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
Plátce má povinnost tuto skutečnost prokázat řediteli školy doložením originálu „Potvrzení pro účely snížení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí" z úřadu práce a předložit písemnou žádost o prominutí úplaty, která bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána nebo podle individuální domluvy s ředitelkou školy. V případě změny nároku na pobírání dávky, která je důvodem pro osvobození od úplaty je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit řediteli školy.

2. Osvobození nebo snížení úplaty bude, pokud dítě ze závažných zdravotních důvodů nemůže navštěvovat předškolní vzdělávání a to jen v případech, kdy nemoc dítěte bude trvat minimálně 1 měsíc a zákonný zástupce doloží lékařské potvrzení.

Čl. 5
Podmínky splatnosti úplaty

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
(poštovní poukázkou nebo příkazem k úhradě)
4. Ve zcela výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

ČL. 6
Sankce za neúhradu úplaty

1. Neuhradí-li zákonný zástupce poplatky včas, dle stanovených termínů, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, bude písemně upozorněn na daný nedostatek.
2. Pokud i nadále nebude zjednána náprava a to do 14 dnů, bude zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
3. Další vymáhání dlužných částek bude provedeno právní cestou.
4. V případě, že zákonný zástupce dítěte nedoloží originály či ověřené kopie písemného oznámení k osvobození od úplaty ve stanoveném termínu nebo nedohodnou s ředitelem jiný termín, bude mu počítána celá úplata za předškolní vzdělávání.

Čl. 7
Využití finančních prostředků vybíraných od rodičů (školné)

1. Nákup hraček a didaktických pomůcek.
2. Nákup výtvarného materiálu.
3. Nákup vybavení mateřské školy.
4. Mzdové náklady zaměstnanců.(sociální a zdrav. poj., +HM)
5. Zpracování mezd.
6. Nákup prádla a OOPP.
7. Školení a cestovné.
8. Nájemné za tělocvičnu.

Platnost od 1.9.2021

V České Lípě dne : 16.6.2021

...............................
Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa,
Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve šk. roce 20120/21
a o podmínkách splatnosti úplaty.
č. 2/20

Č.j . : 84/20 Účinnost od: 1.9.2020
Spisový znak: 2.1 / A5 Počet příloh:

Obsah :
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Čl. 2 Měsíční výše úplaty
Čl. 3 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
Čl. 4 Osvobození od úplaty
Čl. 5 Podmínky splatnosti úplaty
Čl. 6 Sankce za neúhradu úplaty
Čl. 7 Využití finančních prostředků vybíraných od rodičů (školné)

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, vzdělávání v platném znění. (dále jen „vyhl.o PV")

Čl. 2
Měsíční výše úplaty

1. Mateřská škola má všechny třídy s celodenním provozem. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. (§ 6 odst. 1 vyhl. o PV)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí:

výše         500,-    Kč

36,89%   skutečných nákladů

2. Měsíční úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

3. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. (Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.)

Čl. 3
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

Prázdninový provoz

1. V měsíci červenec x srpen bude provoz mateřské školy přerušen. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte nebude počítána za měsíc, ve kterém bude MŠ uzavřena. Přesný termín uzavření MŠ bude dodatečně oznámen rodičům a vyvěšen v šatnách a na webových stránkách MŠ, nejméně 2 měsíce před uzavřením.

2. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě – na nástěnce v šatnách dětí neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. 4
Osvobození od úplaty

1. Osvobozen od úplaty bude podle vyhlášky 214/2012 Sb. § 6 odstavce 6 :
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
d) fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
Plátce má povinnost tuto skutečnost prokázat řediteli školy doložením originálu „Potvrzení pro účely snížení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí" z úřadu práce a předložit písemnou žádost o prominutí úplaty, která bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána nebo podle individuální domluvy s ředitelkou školy. V případě změny nároku na pobírání dávky, která je důvodem pro osvobození od úplaty je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit řediteli školy.

2. Osvobození nebo snížení úplaty bude, pokud dítě ze závažných zdravotních důvodů nemůže navštěvovat předškolní vzdělávání a to jen v případech, kdy nemoc dítěte bude trvat minimálně 1 měsíc a zákonný zástupce doloží lékařské potvrzení.

Čl. 5
Podmínky splatnosti úplaty

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
(poštovní poukázkou nebo příkazem k úhradě)
4. Ve zcela výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

ČL. 6
Sankce za neúhradu úplaty

1. Neuhradí-li zákonný zástupce poplatky včas, dle stanovených termínů, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, bude písemně upozorněn na daný nedostatek.
2. Pokud i nadále nebude zjednána náprava a to do 14 dnů, bude zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
3. Další vymáhání dlužných částek bude provedeno právní cestou.
4. V případě, že zákonný zástupce dítěte nedoloží originály či ověřené kopie písemného oznámení k osvobození od úplaty ve stanoveném termínu nebo nedohodnou s ředitelem jiný termín, bude mu počítána celá úplata za předškolní vzdělávání.

Čl. 7
Využití finančních prostředků vybíraných od rodičů (školné)

1. Nákup hraček a didaktických pomůcek.
2. Nákup výtvarného materiálu.
3. Nákup vybavení mateřské školy.
4. Mzdové náklady zaměstnanců.(sociální a zdrav. poj., +HM)
5. Zpracování mezd.
6. Nákup prádla a OOPP.
7. Školení a cestovné.
8. Nájemné za tělocvičnu.

Platnost od 1.9.2020

V České Lípě dne : 29.6.2020

...............................
Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa,
Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení