Provozní řád


Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
č. 7/17
Čj. 97/17 Platnost od: 1.9.2017
Spisový znak: 2.1/ A5 Počet příloh: 0


Zpracováno podle:

Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mládeže
a
Vyhlášky č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

1. Údaje o zařízení


Název: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková
organizace
Adresa: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

Zřizovatel: Město Česká Lípa

Odpovědná osoba: Jana Červinková
Prání forma příspěvková organizace
IČO: 70982155
Kapacita MŠ: 75 dětí
Typ zařízení: celodenní provoz
Způsob stravování: vlastní příprava , kuchyň v MŠ
Provoz MŠ: 6,30 - 16,30 hodin
Počet tříd: 3 zpravidla homogenní
Z toho: 1.třída – ( děti 2,5;3– 4 leté )
2.třída – ( děti 4– 5 leté)
3.třída – ( děti 5– 6;7 leté)
Jiné aktivity: logopedická prevence, návštěvy tělocvičny ZŠ, pohybové herny
Odloučené pracoviště: Mateřská škola Dobranov s kapacitou 1 třídy heterogenní - 25 dětí

 

2. Režimové požadavky

6,30-9,00 hodin příchod dětí, spontánní výběrové činnosti v různých centrech, dopolední průběžná svačina, rušné aktivity a pohyb na nářadí, s náčiním, hygiena
9,00-9,45 hodin
činnosti dětí řízené pedagogem, které podněcují aktivní učení na základě týdenní motivace, skupinového, individuálního a frontálního charakteru
Pohybové aktivity v průběhu dne dle potřeby dětí a uvážení učitelky.
9,45 -10,00 hodin hygiena a příprava na pobyt venku
10,00 -11,30 hodin pobyt venku, školní zahrada - pohybové aktivity, hry,poznávací činnosti, vycházky do okolí a přírody
11,30-12,00 hodin oběd, sebeobslužné činnosti, upevňování správných návyků při stolování, kultury jídla
12,00-14,00 hodin

převlékání a odpočinek na lehátku s literární nebo hudebně poslechovou chvilkou, klidové činnosti dle potřeby dětí (společenské hry, grafické cviky, malování, modelování,..)
14,00-14,30 hodin hygiena, sebeobslužné činnosti, svačina
14,30-16,30 hodin zájmová odpolední činnost, opakovací chvilky, hry /i na zahradě – dle počasí/,individuální rozhovory s rodiči, odchod dětí z MŠ


3. Pohybové aktivity

Podmínky, vybavení

Prostory tříd jsou přiměřeně velké pro pohybové aktivity dětí. Ve třídách je k dispozici sportovní vybavení - tyče, molitanové míčky, kuželky, obruče, molitanové stavebnice, textilní prolézací tunely, domečky, prolézací hrad, skluzavka, variabilní překážkové dráhy, lavičky, terapeutičtí ježci, míče, skákací míče, polykarpova stavebnice………
Prostor školní zahrady je velmi pěkně vybaven hracími prvky: houpačkami, kolotočem, průlezkami, skluzavkami, houpacím chodníkem, šplhací věží, pískovištěm (Tomovy parky)
Další vybavení - trojkolky, koloběžky, kola, rolopedy, hračky na písek, stoleček se slunečníkem, branky k míčovým hrám…………….
Tělovýchovné činnosti provádíme v prostorách třídy, v případě pěkného počasí na zahradě, která je pro tuto činnost doplňována a dovybavována.


Druh pohybových aktivit

řízené pohybové aktivity během dne pohybové hry, hudebně pohybové hry, překážkové dráhy, tělovýchovná řízená činnost 1x týdně, aktivní naplňování indiv. potřeby pohybu v průběhu dne dle zájmu dětí
pohybové aktivity při pobytu venku závodivé hry, pohybové hry, překonávání přírodních překážek, pohyb na nářadí na zahradě MŠ, vycházky do přírody…..
sportovní akce sportovní dopoledne na MDD, výlety do okolí, návštěva ZOO, účast na akcích ost. MŠ
Frekvence zařazování pohybových aktivit během dne

Každodenní spontánní pohybová aktivita
Řízená tělovýchovná činnost - nejméně 1x týdně.
Pohybové aktivity při pobytu venku - každodenně.
Polodenní výlety - několikrát ročně.


4. Pobyt venku

Mateřská škola je postavena v zástavbě rodinných domů na okraji města, má velkou zahradu. v blízkosti MŠ jsou louky a les, veřejné hřiště s průlezkami a houpačkami.
Podmínky pobytu na školní zahradě

Údržba školní zahrady je prováděna smluvními technickými službami,(sekání trávy, prořez stromů), Na školní zahradě je k dispozici pískoviště. Písek v pískovišti je pravidelně vyměňován technickými službami.V letních měsících se kropí vodou před hrou. Na travnaté ploše jsou umístěny herní prvky - průlezky, kolotoč, houpačky, skluzavky, šplhací věže… .
Na úniková schodiště u budovy MŠ je zakázáno vstupovat!!!

Pobyt na školní zahradě

V letních měsících v 9,00-11,15 hod. 9,00 /s řízenou činností/15,00-16,30 hry do rozchodu dětí
V zimních měsících od 10,00-11,15 hodin - hry se sněhem, stavění sněhuláků, sáňkování, klouzání, stavba domků ze sněhu, koulování, apod.
Vycházky s pohybovými aktivitami


Délka pobytu 9,45 -11,15 hod.
Denně kromě silného deště, mrazu, inverze.

- vycházka s chůzí do kopce
- vycházka do lesa, překonávání přírodních překážek, vycházky po okolí
- pohybové a závodivé hry na hřišti
- vycházka do města a okolí s poznáváním, návštěva kulturních pořadů

 

Provozní řád pískoviště

Údržba pískovišť: - písek je měněn pravidelně 1x až 2x ročně
- pískoviště je pravidelně zakrýváno sítí
- o údržbě písku je vedena evidence
- do areálu MŠ a k pískovištím nemají přístup psi ani kočky

 

5. Odpočinek a spánek

Zařazení v režimu dne: 12,00 -14,00 hod.; 12,30 – 13,45 hod.; 13,00 – 13,30 hod., dle věku
dětí
Formy - starší děti: odpočinek na matraci s literární nebo hudební chvilkou, klidové
činnosti dle potřeby dětí (společenské hry, grafické cviky, malování, modelování, prohlížení knih, encyklopedií, apod.)

- mladší děti: spánek, klidová činnost dle individuální potřeby dětí, odpočinek na lehátku s literární nebo hudební poslechovou chvilkou

Ukládání lehátek a lůžkovin

Ve všech třídách se chystají a sklízejí lehátka- matrace každý den. Lehátka se ukládají do boxů tomu určených. Každé dítě má své lůžkoviny, které se ukládají do označených regálů.

6. Otužování

• zhodnocení individuálních potřeb a možností dětí vzhledem ke zdravotnímu stavu
• odolnost a zdraví dětí zvyšujeme přiměřeným oblékáním dětí
• při každodenním cvičení zajišťujeme dostatečné větrání místností
• děti jsou denně na čerstvém vzduchu, co nejdéle možnou dobu dle podmínek počasí
• děti spí ve vyvětrané místnosti, při otevřených oknech
• otužování vzduchem a v létě i omývání studenou vodou po poledním odpočívání

7. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla

Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, výměna ručníků 1x za týden, v případě potřeby ihned. Pyžama 1x za týden .Skladované čisté prádlo je uloženo ve skříních příslušných tříd a ve skladu čistého prádla v provozní části objektu.

Způsob praní prádla

Prádlo se odváží do smluvní prádelny - čistírny. Drobné věci se perou v MŠ. (oblečení na hraní, návleky..). Pyžama perou rodiče.

Způsob manipulace s prádlem

Při manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno odděleně od prádla použitého.
Čisté a špinavé prádlo se ukládá do prostoru k tomu určenému.

 

 

 

8. Konkretizace prací školnice a uklizeček


KONKRETIZACE PRÁCE - školnice

Denně
• Otřít prach - 3 třídy – 6,00 – 8,00h.
• Otřít prach v šatnách dětí, v hale , na schodišti, ve sborovně. – 12,00-14,00h.
• Otřít stoly – před svačinou - 2. a 3. třída.
• Příprava odpolední svačiny v 1. řídě
• Úklid matrací a lůžkovin v 1. tř. po spaní.
• Výpomoc s dětmi : při oblékání, (po spaní).
Týdně
• Výměna ručníků + dezinfekce hřebenů.1x týdně (po.-1.tř.; út. -2.tř.; stř. -3.tř.).
• Měsíčně
• Mytí všech dveří v MŠ – popř. dle potřeby.
• Výměna lůžkovin - 3 třídy.
• Vysmýčení stěn.
• Čištění bílých lišt u PVC v MŠ.
Dle potřeby
• Čištění výlevek dle potřeby.
• Úklid skladu prádla a čistících. prostředků.
• Úklid kanceláře a šatny provozních zaměstnanců.
• Dbá o udržování pořádku v okolí školy.(čistota chodníků - odhozené papírky……)

 

KONKRETIZACE PRÁCE - uklizečky dopoledne

Denně
• Otřít stoly – před dopol. svačinou - v 1. třídě + příprava svačiny na stoly.
• Vytřít vestibul + 1. třída – šatna, dopoledne po příchodu dětí po 8,30h. a po vycházce.
( popř. dle potřeby a i v patře)
• Vysávání koberců - 3 třídy.
• Příprava matrací před pol. odpočinkem – 2 třídy + lůžkoviny
• Vysypat odpadkové koše.
• Výpomoc s dětmi : při oblékání, svlékání ( před a po pobytu venku), zabezpečit dítě při znečistění.
• Vysávání rohožek u hlavního i bočního vchodu.
• Vytřít po obědě - 3 třídy.
Týdně
• Vysávání koberce ve sborovně.
Měsíčně
• Čištění botníků i za botníky a skříňkami, pod lavičkami v šatnách dětí a v hale.
Dle potřeby
• Úklid kotelny a rozvodny.
• Udržuje pořádek u popelnic (kontejneru).
• Udržuje v pořádku a čistotě zahradu, hřiště a pískoviště, kropí podle potřeby pískoviště.


KONKRETIZACE PRÁCE - uklizečky odpoledne

Denně
• Desinfekce toalety dětí a učitelek. (3 třídy –umýt umyvadla, toalety a kachličky kolem nich i WC invalidů v přízemí, letních toalet- dle potřeby.)
• Leštění zrcadel .
• Vytřít šatny dětí i učitelek, schody, halu a vestibul.
• Vytřít hosp. pavilon – chodby, 2xWC dospělých+desinfekce , šatnu provozu,

Týdně
• Vydesinfikuje 3děts. sprchové kouty.
Měsíčně
• Zametání chodníků a plochy okolo MŠ.


V České Lípě dne : 30.8.2017

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa,Svárovská 3315,
příspěvková organizace

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení