Vnitřní řád

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Vnitřní řád MŠ Pastelka č. 4/18
Č.j.: 100/18 Účinnost od: 1.9.2018
Spisový znak: 2.1 / A5 Počet příloh: 0


1. Děti se do MŠ přijímají od 6,30 do 8,30 h.(tzn. do 8,25h. dítě na třídě, v 8,30 se zamyká MŠ). Povinná předškolní docházka do 8,00h. ve třídě.
2. Po předchozí dohodě (s tř. učitelkou nebo ředitelkou MŠ), lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno na stravování. Při uzamčení MŠ zvoňte na třídu, kam dochází vaše dítě!
3. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu.
4. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedání dítěte písemně pověřit osobu (formuláře u třídních učitelek nebo u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.
5. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání po 14,30h., kdy se MŠ odemyká, od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, do které dítě dochází, nebo ve třídě, kde jsou spojená oddělení (1.+2.+3.), popřípadě na školní zahradě – oznamováno na nástěnkách v šatnách nebo v hale MŠ.
6. Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
7. Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.
8. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
9. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
10. Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte-(učitelce nebo zápisem do notýsku k tomu určenému v šatně dítěte nebo telefonicky či sms. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě v den jeho nepřítomnosti v MŠ a to do 7.30 hod., telefonicky nebo sms.
11. Povinná předškolní docházka: Zákonný zástupce podá, nejpozději 1 den předem písemnou žádost k uvolnění dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání ředitelce MŠ viz. příloha č. 1 - Omluvný list. (dostupný v šatnách dětí i na web.stránkách www.mspastelka.cz)
V den nenadálé nepřítomnosti dítěte v MŠ, omluví zákonný zástupce dítě do 7,30 hod. telefonicky (č. tel.: 734 346 248, nebo sms zprávou, ihned po návratu do MŠ dodá vyplněný Omluvný list – viz. příloha č. 1 (dostupný v šatnách dětí i na web.stránkách www.mspastelka.cz)

12. - neomluvené dítě bude započítáváno na stravování!
- neomluvená nepřítomnost dítěte nad 1. měsíc, (bez povinné docházky), znamená vyřazení z evidence MŠ
13. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí jídelny : 7,00 - 14,30 hod.
14. Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné, tzn. do 15. dne v měsíci . Tento termín je bezpodmínečné dodržet!!
15. Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd) nižší věková kategorie = 33,-Kč (dopol. svačina 7,- ; oběd:19,- ; odpol.svačina:7,-)
16. Děti, které ve stávajícím školním roce (1.9. – 31.8. násled.roku) dovrší sedmi let jsou zařazeni dovyšší věkové kategorie = 38,-Kč (dopol. svačina 8,- ; oběd:22,- ; odpol.svačina:8,-)
17. Do Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace , jsou přijímány děti k celodenní docházce. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
18. Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (povinné předškolní vzdělávání)
19. Platí se složenkami po dohodě s rodiči i jiným způsobem.
20. Nespokojenost, pochvaly a náměty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy,nebo zápisem do sešitu v hale MŠ. Ředitelka je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.
21. Mateřská škola má 3 třídy s celodenním provozem od 6,30 – 16,30 hodin
22. Věkové složení dětí: 1. třída : od 3 - 4 let, poř. mladší
2. třída : od 4 - 5 let
3. třída : od 5 - 6 let při OŠD do 7 let

23. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
24. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Duhová pastelka“ Záměrem projektu je vytvářet dětem optimální podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, která vede k všestrannému rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností s respektováním individuálních, věkových, vývojových a zdravotních potřeb. Projekt „Duhová pastelka“ je zaměřen na poznávání širokého barevného spektra prostředí, které nás obklopuje. Je symbolem čtyř ročních období. Jejich prolínáním se děti učí, že vše se na světě mění a vyvíjí. Tím si osvojují elementární poznatky o světě – o zvířatech, o rostlinách, o lidech, o sobě samém. Vede děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.
25. V MŠ se provádí prevence vad výslovnosti, logopedickou nápravu provádí logopedická asistentka ve spolupráci s klinickým logopedem. Nabízíme: rozloučení s předškolními dětmi na závěr šk. roku na šk. zahradě u táboráku , nocování v MŠ, besídky, Putování za ježkem Bodlinkou, výlety do okolí ČL……..
26. Každá třída má zpracovaný svůj *Třídní program*, zpracovaný dle ŠVP a RVP PV. TVP je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnky v šatnách).
27. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.
28. V MŠ pracuje školní asistent financován z „ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání . (OP VVV) EU.
29. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.
30. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě).

Tento vnitřní řád nabývá platnost 1.9.2018


V České Lípě dne 30.8.2018
Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa,Svárovská 3315,
příspěvková organizace
 

Přihlášení