MŠ Pastelka Dobranov

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
DOBRANOV

Vnitřní řád MŠ Pastelka č. 5/18
Čj. 9101/18 Aktualizace od: 1.9.2018
Spisový znak: 2.1/ A5 Počet příloh: 0

1. 1.Děti se do MŠ přijímají od 6.15 do 8.15 hodin. Povinná předškolní docházka do 8,00h. ve třídě. Po předchozí dohodě s učitelkami lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, dítě však musí být nahlášeno na stravování. Zvoňte na zvonek do kuchyně / dole /, výjimečně do třídy / nahoře /.
2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu.
3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedání dítěte písemně pověřit třetí osobu (formulář u učitelek). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního lístku dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.
4. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. Rodiče se vždy mohou s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
5. Do MŠ patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.
6. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.
7. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
8. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte učitelce osobně nebo telefonicky. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodiče dítě nejpozději do 7.30 hod. v den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Neomluvené dítě bude jeden den započítáno na stravování (rodiče si mohou oběd dítěte vyzvednout ve 12.00 hodin do vlastních nádob ve školní kuchyni). Následující den již počítáno není a to do dne opětovného nástupu do MŠ. Dítě musí být před nástupem nahlášeno na stravování, nebo v MŠ přítomno do 7.30hod. Nebude-li nahlášeno, nebo přijde-li po 7.30hod., nemůže být v tento den přijato.V případě onemocnění dítěte v průběhu dne v MŠ, kdy dítě nestihne obědvat, si rodič může oběd z MŠ odnést ve vlastních jídlonosičích.
9. Povinná předškolní docházka: Zákonný zástupce podá, nejpozději 1 den předem písemnou žádost k uvolnění dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání ředitelce MŠ viz. příloha č. 1 - Omluvný list. (dostupný v šatnách dětí i na web.stránkách www.mspastelka.cz)
V den nenadálé nepřítomnosti dítěte v MŠ, omluví zákonný zástupce dítě do 7,30 hod. telefonicky (č. tel.: 734 346 248, nebo sms zprávou, ihned po návratu do MŠ dodá vyplněný Omluvný list – viz. příloha č. 1 (dostupný v šatnách dětí i na web.stránkách www.mspastelka.cz)
10. - neomluvené dítě bude započítáváno na stravování!
- neomluvená nepřítomnost dítěte nad 1. měsíc, (bez povinné docházky), znamená vyřazení z evidence MŠ
11. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné, tzn. do 15. dne v měsíci (úhrada musí být již na účtu!). Tyto termíny je bezpodmínečně nutné dodržet!
12. Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd)
Nižší kategorie…… 33,-Kč, (dopol. svačina 7,- ; oběd:19,- ; odpol.svačina:7,-). Děti,které ve stávajícím školním roce /1.9. – 31.8./ dovrší sedmi let jsou zařazeni do vyšší věkové kategorie……38,- Kč, (dopol. svačina 8,- ; oběd:22,- ; odpol.svačina:8,-).
13. Do Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace , jsou přijímány děti k celodenní docházce. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
14. Bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (povinné předškolní vzdělávání)
15. Platí se složenkami, po dohodě s rodiči i jiným způsobem.
16. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, nebo zápisem do sešitu k tomu určenému v šatně dětí. Ředitelka je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo podstoupí nadřízeným orgánům.
17. Mateřská škola v Dobrmanově má 1 homogenní třídu .
18. Věkové složení dětí: 1 třída od 3 do 7 let, popř. od 2,5 do 7 let při OŠD.
19. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
20. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Duhová pastelka“ Záměrem projektu je vytvářet dětem optimální podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, která vede k všestrannému rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností s respektováním individuálních, věkových, vývojových a zdravotních potřeb. Projekt „Duhová pastelka“ je zaměřen na poznávání širokého barevného spektra prostředí, které nás obklopuje. Je symbolem čtyř ročních období. Jejich prolínáním se děti učí, že vše se na světě mění a vyvíjí. Tím si osvojují elementární poznatky o světě – o zvířatech, o rostlinách, o lidech, o sobě samém. Vede děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.
21. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.
22. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.
23. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě).

Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne 1.9.2018

 


V České Lípě dne 30.8.2018

 

Kamila Stárková
Vedoucí učitelka

 

Jana Červinková

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Přihlášení