Potvrzení lékaře


Potvrzení lékaře

 

Potvrzuji tímto, že dítě

jméno a příjmení dítěte : ………………………………………………………………………

datum narození : ……………………………………………………………………………….

 

a) se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování 1


b) je proti nákaze imunní


c) se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci1

 

 

Potvrzení se vydává na žádost rodičů pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy jako povinný doklad podle zákona č. 56/2005 Sb.,školský zákon a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví.

Citace zákona :
§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., „Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem“ . Odkaz viz následující.

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., „Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

 

 

 

Dne : …………………..


                                                                                                   ……………………………………
                                                                                                         razítko a podpis lékaře

1 nehodící se škrtněte
 

Přihlášení