MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

14.7.2021

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 

30.4.2021

Vážení rodiče !

Od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ,

provoz v probíhá  standardním způsobem.

(bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí v MŠ).

 

 

9.4.2021

Mateřská škola je z nařízení vlády od 12.4.2021 otevřena pouze pro děti s povinností předškolního vzdělávání, tj.děti, které mají nastoupit po prázdninách do ZŠ a děti rodičů složek IZS.


Organizace:
- děti budou rozděleny do 3 skupin, nejvýše do počtu 15 dětí
- nemají povinnost nosit roušky
- nedávejte dětem do MŠ hračky

Testování:


1. Test si děti BUDOU provádět samostatně, případně vy jako zákonní zástupci =

2. Pokud nebudete chtít dávat do MŠ své dítě z důvodu neúčasti na testování, jeho neúčast na vzdělávání bude omluvena.
V tomto případě budete nadále pracovat s pracovními sešity.
Zpětná vazba bude stejná jako v procesu distančního vzdělávání.

3. Testování bude prováděno vždy:

v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK od 6.30 – 8.15 hod. = prosím o dodržení času. (popř. v den kdy příjdete)

4. Počítejte s časovou prodlevou, než bude test vyhodnocen.

5. Děti s negativním výsledkem budou odvedeny personálem MŠ do třídy – vy odcházíte stejným vchodem.
Pokud bude dítě pozitivní – odvádíte si jej domů.

6. Vstup do MŠ bude umožněn POUZE dítěti a 1 členu rodiny.

7. Nutností je dodržovat rozestupy!

8. Při vstupu do budovy MŠ dezinfikujte ruce a v celém objektu mějte respirátor.

 KDO NEBYL TESTOVÁN V PONDĚLÍ / ČTVRTEK - T E S T Y  BUDOU PROVEDENY U BOČNÍHO VCHODU!!!

Do mateřské školy může dítě pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) doloží (doklad od praktického lékaře), že prodělalo COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

Od 12. 4. 2021 je  umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ i dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nepedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

 

 

Žádost o ošetřovné:

Žádost si můžete stáhnout na stránkách ČSSZ. Potvrzení od MŠ nepotřebujete.

https://www.cssz.cz/web/cz/

 

DISTANČNÍ VÝUKU zajišťují třídní učitelky.

Telefonní kontakt na učitelky je stejný jako při omlouvání dětí.

ČERVENÁ třída : 734 346 245

ŽLUTÁ třída :      734 346 246

ZELENÁ třída :    734 346 247

DOBRANOV :      607 930 986

 

 Jana Červinková
ředitelka MŠ Pastelka

__________________________________________________________________

 

 

 

Přihlášení