DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání našich „předškoláků":


Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Distanční výuka je povinná a má legislativní oporu - § 184a školského zákona.
Od 1. 9. 2020 je povinností mateřské školy poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) „předškoláků" v mateřské škole.

 

Distanční vzdělávání:


je zvolený takový způsob vzdělávání, který bude v nejlepším zájmu dítěte a bude korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi.

Rodiče budou vyzváni k distanční výuce sms zprávou na mobilní telefon, dále na emailovou adresu (pokud ji mají). Pro navázání této komunikace mateřské školy s rodiči je nutné, aby rodič, co nejdříve odpověděl a tím potvrdil informaci o distančním vzdělávání.

 

Naše mateřská škola preferuje vzdělávání distančním způsobem formou off-line aktivit:


• na začátku školního roku, v září, budou rodiče předškolních dětí seznámeny s pravidly distanční výuky v naší mateřské škole
• každému dítěti, které má povinnou školní docházku v mateřské škole, rodič zakoupí pracovní sešity, které zajistí mateřská škola
• děti s nimi budou v mateřské škole v průběhu školního roku pracovat a rozvíjet si kompetence z různých oblastí (předmatematické dovednosti, komunikativní dovednosti...)
• pokud nastane situace, kdy bude muset mateřská škola spustit distanční výuku, dostanou tyto pracovní sešity děti domů s manuálem postupu plnění a s kontakty (tel. číslem a e-mailem) na třídní učitelku
• další materiály (pracovní listy) předává učitelka osobně (pokud rodiče nemají email, mohou využít osobního předání v mateřské škole po dohodě s třídní učitelkou)

 

Částečná forma on-line aktivit:


• další materiály (pracovní listy) zasílá učitelka na emailovou adresu rodiče (e-mail nahlásit na informativní třídní schůzce v září)

 

Děti s rodiči - zpětná vazba s mateřskou školou


• založí portfolio výtvorů, po dohodě s třídní učitelkou nosí do mateřské školy
• úkoly a aktivity, které realizují, dokumentují (videozáznamy, fotografie, hlasové nahrávky, kresby, výrobky apod., mohou rodiče posílat na WhatsApp konkrétní třídy)
• platforma WhatsApp bude používána jen individuálně, nikoliv skupinově

 

Omlouvání absencí:


• stejně jako v prezenčním vzdělávání
• dokládání důvodů neúčasti, (na sms, smluvený třídní email, email mateřské školy)
• učitelka eviduje absence

 

Učitelky zpracují projekt vycházející z TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU – týdenní činnosti:


• úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům
• připraví úkoly z několika oblastí, (vyprávění pohádky, tvoření vět, logopedické básničky, písničky, modelování, malování, stříhání, kreslení, logické hry, pracovní listy, obrázky apod.)
• v rámci individualizace zajistí individuální přístup s ohledem na schopnosti dětí
• materiály zasílají týdně rodičům prostřednictvím emailu, nebo osobním předáním v mateřské škole
• učitelka vyhodnotí po předání v mateřské škole (pracovní sešity, listy)

 

Učitelky nadále zapisují do třídní knihy:

 

• kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem
• kterých dětí se týká (pokud jsou ve třídě mateřské školy zařazeny různě staré děti)
• jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu – době distančního vzdělávání
realizován
• je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání, účast je posuzována přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne - distančního vzdělávání
• nejsou pevně určené přesné časy distančního vzdělávání

 

Školní stravování:


• z organizačních a hygienických důvodů je přerušeno

 

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa, Svárovská 3315,
příspěvková organizace

Přihlášení