Drobečková navigace

Úvod > MŠ Dobranov > Modrá pastelka

Modrá pastelka

Třídní učitelky: Kamila Stárková, Romana Lebedová

Třídní vzdělávací program 2023/24

„KROK ZA KROKEM BAREVNÝM ROKEM"

Plán akcí 2023/24

 Když podzim zaťuká (září-listopad)

 • Informační schůzka-posezení s rodiči – školní vzdělávací program, řády školy, provoz, organizace školního roku
 • Podzimní  výlet – „Poznávání dobranovské přírody“ 
 • Podzimní pracovní sobota na školní zahradě s rodiči a dětmi
 • Podzimní fotografování
 • Dýňování
 • Divadelní představení „ Divadélko Koloběžka“ – v MŠ Pastelka  v České Lípě

Vánoční čas, zimní radování (prosinec-únor)

 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí v České Lípě
 • Advent s Dobranovským osad.výborem
 • Mikulášská besídka- návštěva Mikuláše
 • Vánoční nadílka - posezení s dětmi u stromečku, rozbalování dárků 
 • Pečení vánočního cukroví
 • Soutěž: „O nej.sněhuláka“
 • Soutěž : „Kdo nejdál dojede“
 • Maškarní bál

Probouzíme jaro (březen-květen)

 • Výlety do okolních luhů a hájů
 • Jarní pracovní sobota na školní zahradě s rodiči a dětmi
 • Závody s dopravními prostředky
 • Schůzka rodičů- příprava na zápis 
 • Zápis dětí do MŠ
 • Jarní focení dětí
 • Velikonoční tvoření  s rodiči a dětmi
 • Čarodějnické rejdění
 • Návštěva Městské knihovny
 • Divadelní představení „ Divadélko Koloběžka“ – v MŠ Pastelka  v České Lípě

Se sluníčkem do světa (červen)

 • Oslava Dne dětí  -výlet do Kokína
 • Závěrečný školní výlet
 • Závěrečné vystoupení pro rodiče
 • Rozloučení s předškoláky
 • Noční dobrodružství

 

Další nabídka : nabídka a prodej knih, divadelní představení dle aktuální nabídky

 

 Předběžný plán integrovaných témat na škol.rok 2023-24

 Když zaťuká podzim

  1. ZÁŘÍ: Všichni táhneme za jeden provaz
  • Naše barevná školka
  • Kdo si hraje nezlobí
  • Čas jablíčkové vůně
  1. ŘÍJEN: Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře
  • Sklízíme zahrádku, sklízíme sad
  • V lese je krásně
  1. LISTOPAD: Lesní dobrodružství
  • Ve zdravém těle zdravý duch
  • Adventní čas

Vánoční čas, zimní radování

  1. PROSINEC: Čas vysněných přání
  • Vánoce na vesnici
  • Půjdem spolu do Betléma
  1. LEDEN: Na nový rok o slepičí krok
  • Paní zima kraluje
  • Zvířátka v zimě
  • Když je zima, když je mráz
  1. ÚNOR : Čas ledových kouzel
  • Babičko, vyprávěj
  • Masopustní veselí

Probouzíme jaro

  1. BŘEZEN: Kůry, můry ven, ať je krásný den
  • Jaro budí zem zlatým paprskem
  • Žlutá barva sluníčka- probouzí se kytička
  • Co dokážu u zápisu
  1. DUBEN: To je krásy na světě, na té naší planetě
  • Otloukej se píšťaličko
  • Když jsem já sloužil
  1. KVĚTEN: Na světě je bezpečno
  • Mámo, táto, půjdeme si hrát
  • Co nám řekne semafor?
  • Jedeme na výlet

 

Se sluníčkem do světa

  1. ČERVEN: Otevírání brány k létu
  • Kamarádi z celého světa
  • Od pramínku do moře
  • Loučíme se se školkou

 

 Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová oblast :

 • budeme se pohybovat různými způsoby lokomoce mezi překážkami, přes překážky terénní i umělé          
 • budeme poskakovat a skákat různými způsoby a v kombinacích, skákat do různých směrů, přeskakovat překážku, vyskočit na překážku a seskočit
 • podřídíme lokomoci rytmu  
 • budeme pohybovat se kolem různých os svého těla (převaly, obraty, kotouly), dokážeme pohyby svého těla podřídit hudbě  
 • v průběhu dne budeme využívat nové balanční pomůcky a ortopedické puzzle
 • zaujmeme různé polohy podle pokynů – znát názvy částí těla, základních poloh a pohybů

Jazyková oblast :

 • provádět u dětí důslednou diagnostiku a logopedickou prevenci a následně doporučovat návštěvu u klinického logopeda.
 • budeme vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka
 • denně v komunitním kroužku budeme zařazovat logopedické chvilky formou dýchacích cvičení, gymnastikou mluvidel a motorikou mluvidel
 • budeme podporovat, aby se děti vyjadřovaly srozumitelně, zejména mluvenou řečí a dokázaly vyjádřit své myšlenky   
 • budeme děti učit spolupracovat při zpěvu, hře, dramatizaci
 • zaměříme se na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Poznávací oblast :

 • postupně v dětech budeme utvářet povědomí vlastní identity o svých možnostech a schopnostec
 • budeme vytvářet u dětí vztah k místu, kde žijí a rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech formách
 • budeme u dětí osvojovat poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech
 • děti, ale i zaměstnance MŠ budeme stále povzbuzovat k v třídění odpadu
 • děti si budou osvojovat poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, utváření základů zdravého životního stylu
 • dětem bude dán prostor k poznávání a objevování dění kolem nás
 • zaměříme se na rozvíjení kamarádství a vztahy mezi dětmi a budeme učit děti řešit neshody a problémy dohodou a omluvou

 Estetická oblast :

 • budeme se snažit, aby děti vnímaly umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchaly, sledovaly se zájmem představení a hodnotily svoje zážitky  
 • budeme využívat nové techniky a přírodní materiály, svými výrobky se budou děti podílet na výzdobě prostor mateřské školy
 • budeme dbát na základní hygienické návyky
 • budeme rozvíjet společenský i estetický vkus, dětem pravidelně budeme nabízet rozmanité písně a básně, které budou děti prezentovat rodičům při besídce

Pracovní oblast a grafomotorika :

 • stále budeme dbát na správné držení tužky  
 • budeme rozvíjet činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu – pracovní, pěstitelské, chovatelské apod.
 • budeme dbát na udržování své uklizené skřínky a před spaním mít své věci na židličkách přehozené a připravené k provětrání
 • stále budeme apelovat na úklid hraček a pomůcek
 • po domluvě s rodiči dětí předškolního věku budeme nadále pokračovat po obědě v pravidelném čistění zubů
 • předškolní děti budeme seznamovat, rozeznávat a popřípadě i psát své jméno
 • barvy a geometrické tvary budeme nadále procvičovat na předmětech a věcech kolem nás

Sociální oblast :

 • budeme děti seznamovat s místem a prostředím, ve kterém žijí a vytvářet pozitivní vztahu k němu
 • budeme děti učit adaptovat se na život v MŠ, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy a jeho běžných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • děti s odloženou školní docházkou připravíme na vstup do ZŠ
 • více se zaměříme na správné držení těla, aby děti zvládly sebeobsluhu, uplatňovaly základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, zvládaly jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Průběžné vzdělávací cíle :  

 • budeme posilovat u dětí odloučení se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, ovládat svoje city a chování.
 • budeme přinášet dětem radost, uspokojení a pozitivní prožitky ze společných příprav a oslav
 • budeme pokračovat na dodržování domluvených pravidel ve třídě, respektování režimu dne
 • budeme aktivně navazovat a udržovat kontakty s rodiči a organizacemi za účelem vhodné spolupráce, která je důležitá pro rozvoj dětí
 • zaměříme se, aby adaptace nových dětí proběhla plynule a nenásilně
 • budeme poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k dobrému tělesnému rozvoji
 • budeme učit děti vstřícnosti k okolní přírodě a lidem
 • naučíme děti rozlišovat odlišné kategorie hodnot dobra a zla, vzájemně komunikovat, chovat se prosociálně.
 • postupně budeme připravovat předškolní děti na blížící se novou roli - školáků