Drobečková navigace

Úvod > MŠ Dobranov > Modrá pastelka

Modrá pastelka

Třídní učitelky: Kamila Stárková, Romana Lebedová

Třídní vzdělávací program 2022/23 „SVĚT  KOLEM  NÁS"

Plán akcí 2022/23

 Když podzim zaťuká (září-listopad)

 • Informační schůzka-posezení s rodiči – školní vzdělávací program, řády školy, provoz, organizace školního roku
 • Podzimní  výlet – „Poznávání dobranovské přírody“ 
 • Podzimní pracovní sobota na školní zahradě s rodiči a dětmi
 • Podzimní fotografování
 • Dýňování

Vánoční čas, zimní radování (prosinec-únor)

 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí v České Lípě
 • Advent s Dobranovským osad.výborem
 • Adventní zpívání u Kostelíčku ve Vlčím Dole
 • Mikulášská besídka- návštěva Mikuláše
 • Vánoční nadílka - posezení s dětmi u stromečku, rozbalování dárků 
 • Pečení vánočního cukroví
 • Soutěž: „O nej.sněhuláka“
 • Soutěž : „Kdo nejdál dojede“
 • Maškarní bál

Probouzíme jaro (březen-květen)

 • Výlety do okolních luh a hájů
 • Jarní pracovní sobota na školní zahradě s rodiči a dětmi
 • Závody s dopravními prostředky
 • Schůzka rodičů- příprava na zápis 
 • Pálení čarodějnic- opékání na škol.zahradě
 • Zápis dětí do MŠ
 • Jarní focení dětí
 • Velikonoční tvoření  s rodiči a dětmi
 • Návštěva Městské knihovny

Se sluníčkem do světa (červen)

 • Oslava Dne dětí  -výlet do Kokína
 • Závěrečný školní výlet
 • Závěrečné vystoupení pro rodiče
 • Rozloučení s předškoláky
 • Noční dobrodružství

 

Další nabídka : nabídka a prodej knih, divadelní představení dle aktuální nabídky

 

 Předběžný plán integrovaných témat na škol.rok 2022-23

 Když zaťuká podzim

 1. Kouzelná školka

Já a kamarádi  3.-9.9.

Zážitky z prázdnin 12.-16.9.

Školka a domov 19.-23.9.

U nás na vesnici 26.-30.9.

 1. Příroda si maluje

Poznáváme podzim a jeho barvy 3.-7.10.

Plody podzimu 10.-21.10.

Lesní zvířátka 24.-28.10.

 1. Když padá listí

Co umí vítr a déšť 31.10.-4.11.

Pouštění draků 7.-11.11.

Moje tělo a zdraví  14.-18.11.

Co dělat, když kamarád stůně 21.-25.11.

   

Vánoční čas, zimní radování

 1. Žerty s čerty

U nás doma s Mikulášem 28.11-2.12.

Chystáme se na Vánoce 5.-9.12.

 Vánoční kouzla a zvyky 12.-16.12.

Pečeme cukroví 19.-23.12.

 1. Pohádky z bílého pyžamka

Zima 2.-13.1.

Zimními sporty  16.-20.1.

Význam teplého oblečení  23.-27.1.

Připravujeme se k zápisu do první třídy.  30.1.-3.2.

 1. Objevujeme svět kolem nás

Pracovní profese   6.-10.2.

Nástroje a nářadí  13.-17.2.

Co děláme celý den a celý rok  20.-24.2.

Karneval 27.2.-3.3.

 

Probouzíme jaro

 1. Březen měsíc knihy

Kniha jako studnice moudrosti  6.-10.3.

Přichází k nám jaro 13.-24.3.

 1. Ententýny tralala, pojedeme do jara

Jaro – jarní květiny 27.-31.3.

Svátky jara –Velikonoce 3.-7.4.                  

Domácí zvířata  11.-21.4. 

Pálení čarodějnic  24.-28.4.

 1. Když všechno kvete

 Moje rodina   2.-12.5.

Jak je barevná kvetoucí příroda 15.-19.5.

Co rádi jíme 22.-26.5.

 

Se sluníčkem do světa

 1. Dobrodružství letem světem

Každý jsme jiný – multikulturní výchova 29.5.-2.6.

Planeta Země (moře, řeky, města, vesnice) 5.-9.6.

Čím cestujeme  12.-16.6.

Těšíme se na prázdniny 19.-30.6.

 

 Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová oblast :

 • zaměřit se na rozvíjení jemné a hrubé motoriky
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý  pohyb  podle  vzoru  a  přizpůsobit  jej  podle  pokynu
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
 • mít preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy, mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.),
 • hledali jsme další možnosti k pohybovým aktivitám v budově MŠ a venku v okolí

            mateřské školy a utužovat děti pravidelným pobytem venku

Jazyková oblast :

 • provádět u dětí důslednou diagnostiku a logopedickou prevenci a následně doporučovat návštěvu u klinického logopeda.
 • děti podporovat k lepším vyjadřovacím schopnostem a lepšímu sebevědomí v řečovém projevu
 • podporovat děti k vyjádření vlastního názoru
 • umět naslouchat druhým a vést rozhovor, dát najevo svoje pocity
 • umět vyjadřovat své myšlenky, porozumět dotazům a umět na ně odpovídat
 • povyprávět jednoduchým způsobem svoje zážitky
 • umět naslouchat druhým, naučit se být tolerantní
 • hrát s dětmi slovní hry, využívat grafické listy
 • denně v komunitním kroužku jsme zařazovali logopedické chvilky formou dýchacích cvičení, gymnastikou mluvidel a motorikou mluvidel

Poznávací oblast :

 • vytvářet u dětí vztah k místu, kde žijí a rozvíjet schopnosti vážit si života ve  všech     formách
 • poznávat sebe sama, rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávat sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získávání relativní citové samostatnosti,
 • rozvíjet základní matematické představy, logické myšlení, koncentraci, plánování a prostorovou představivost
 • děti, ale i zaměstnance MŠ podporovat k v třídění odpadu
 • rozvíjet schopnosti sebeovládání
 • rozvíjet tvořivosti  (tvořivé  myšlení,  řešení  problémů,  sebevyjádření);
 • posilovat přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování...)
 • získávat schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 Estetická oblast :

 • dětem  pravidelně  nabízet rozmanité písně a básně, které děti prezentovaly rodičům při besídce
 • vyjádřit výtvarně své představy
 • vnímat estetické zážitky
 • vnímat a uvědomovat si krásu okolí (příp. předmětů)
 • kreslit plynulým a odvážným grafickým pohybem, silnějším i slabším materiálem na různě velké formáty
 • graficky zaznamenávat zápěstí (uvolňování)- vertikální a horizontální linie a smyčky
 • při malování správně nanášet barvu a vybírat vhodné barvy
 • využívat nové techniky a přírodní materiály, svými výrobky se děti podílely na výzdobě prostor mateřské školy
 • dbát na dodržování základních hygienických návyků

Pracovní oblast a grafomotorika :

 • dbát na správné držení tužky a opakované procvičování
 • zaměřit se na správné používání a držení příboru
 • dbát na udržování své uklizené skřínky a před spaním mít své věci na židličkách přehozené a připravené k provětrání
 • předškolní děti seznamovat, rozeznávat a popřípadě i psát své jméno
 • barvy a geometrické tvary nadále procvičovat na předmětech a věcech kolem nás
 • užívání vhodného psacího náčiní, ukázka uvolňovacích cviků – závodní dráhy,
 • zapojení obou mozkových hemisfér – „křížení“
 • zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.

Sociální oblast :

 • pěstovat návyky společenského chování
 • pozdravit, požádat, poděkovat, neskákat do řeči
 • upevnit návyky společenského chování
 • pozdrav, požádat si o něco, poděkovat

Průběžné vzdělávací cíle :  

 • navazování a upevňování kamarádských vztahů
 • třídit odpadu
 • rozvíjet úcty k životu ve všech jeho formách
 • stále dbát o rozvoj sebeobsluhy, hygieny, socializace, pěstování morálních hodnot
 • stále rozvíjet pozitivní vztah k sobě i druhým formou komunitního kroužku
 • zaměřit se na začlenění dětí se sociokulturním a sociálně znevýhodněním
 • pokračovat na dodržování domluvených pravidel ve třídě, respektování režimu dne
 • zaměřit se, aby adaptace nových dětí proběhla plynule a nenásilně
 • v komunitním kruhu se denně pozdravit a zároveň dát dětem prostor k vyprávění svých zážitků z předchozího dne
 • pravidelně jsme vyžadovali návyky společenského chování