Drobečková navigace

Úvod > MŠ Pastelka > Žlutá pastelka

Žlutá pastelka

Třídní učitelky: Ivana Landovská, Nikola Rychlovská

Třídní vzdělávací program 2022/23 „Žlutý skřítek"

Plán akcí 2022/23

dle IB - integrovaných bloků školního vdělávacího programu

Když zaťuká podzim

 • Informační třídní schůzka
 • Skřítci ve školce
 • Podzimní vycházky se skřítkem
 • Jablíčkový týden
 • Poklady přírody – tvoření dětí a rodičů z plodů lesa
 • Sběr kaštanů a žaludů pro zimní krmení zvěře – spolupráce s myslivci
 • Drakiáda – spolupráce s rodiči

Vánoční čas a zimní radování

 • Čert a Mikuláš v MŠ
 • Čertíci ve školce
 • Mikulášská nadílka v Crystalu
 • Zdobení vánočního stromečku v lese pro zvířátka
 • Vánoční posezení s rodiči – vánoční besídka
 • Krmení lesních zvířátek
 • Zimní hrátky na sněhu
 • Výstava sněhuláků – spolupráce s rodiči
 • Ledový skřítek – bílý den
 • Karneval ,,U pejska a kočičky“
 • Zimní sportování

  Probouzíme jaro

 • Vycházky do jarní přírody – hledání a pozorování jara
 • Barevné dny – kytičkový týden
 • Velikonoce – zajíčkový týden
 • Zdobení kraslic – spolupráce s rodiči
 • Besídka pro maminky
 • Broučkový týden
 • Jarní výlet vlakem do Pekelského údolí

Se sluníčkem do světa

 • Skřítek slaví s dětmi jejich svátek – sobotní akce na šk.zahradě
 • Polodenní vycházky do přírody
 • Výlet mašinkou do pekla v Kravařích
 • Se skřítkem na rozhlednu Hůrka
 • Táborák na ŠZ
 • Se skřítkem na zmrzlinu

Ostatní akce

 • Divadelní a jiná představení dle nabídky
 • Nabídka knih rodičům
 • Fotografování dětí

 

Plán integrovaných bloků 2022/23

Když zaťuká podzim

,,Sešli jsme se zase znova, čeká nás tu parta nová.

Čáry máry ententýky, vyrábíme větrníky, z listů skřítky fešáky, roztomilé panáky.“

 • Skřítek nás vítá ve žluté pastelce – noví kamarádi
 • Skřítek na zahrádce – ovoce a zelenina
 • Skřítek Podzimníček
 • Se skřítkem v lese

Vánoční čas a zimní radování

,,Skřítek zdobí stromeček, těší se na dáreček. Zatím zima čaruje, na okýnka maluje.“

 • Skřítek u čertíků
 • Skřítek peče cukroví
 • Vánoce se skřítkem
 • Skřítek staví sněhuláka
 • Skřítek a zimní sporty
 • Pohádkový skřítek
 • Karneval ,,U pejska a kočičky“

Probouzíme jaro

,,Jaro ťuká na dveře, kdopak skřítkovi otevře?“

 • Probouzíme se skřítkem sluníčko
 • Skřítek zahradníkem
 • Skřítek na louce
 • Skřítek a velikonoční zajíček
 • Skřítek u nás doma
 • Kytička pro maminku

Se sluníčkem do světa

,,Hřej sluníčko, hřej, děti budou mít brzy sváteční rej.“

 • Skřítek a jeho kamarádi
 • Skřítek na výletě
 • Skřítek u vody
 • Skřítek v cukrárně

Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová:

Vypěstovat základní pohybové dovednosti, obratnosti a vědomého ovládání těla. Rozvíjet a prohlubovat poznatky o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Provádění tělovýchovných chvilek zaměřených na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybů. Nabízet rozmanité cvičební náčiní, balanční prvky a motivovat je k radosti z pohybu.

Seznamovat děti s PH, HPH, udržet kroužek, reagovat na hudební a rytmické     doprovody, tempo, rytmus, zařazovat tělovýchovné chvilky s průpravnými cviky. Dbát na bezpečnost dětí.

Jazyková:

Rozvíjet intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Upevňovat poznávací schopnosti, city a vůli dítěte. Rozvíjet schopnosti, které předchází učení, matematickým představám, jazykové dovednosti.

Zařazovat jazykové chvilky GM, DC, artikulační chvilky, rozvíjet správnou výslovnost a slovní zásobu – nabídka říkadel, písní, knížek. Vést děti ke srozumitelnému vyjádření svých potřeb a přání.

Poskytovat dětem společenské hry, zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle – domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč,

Poznávací:

Rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě, naučit se dívat kolem sebe, vnímat změny v přírodě. Nabízet dětem činnosti podporující jejich zvídavost tak, aby samy projevovaly radost z objevování nových věcí a skutečností. Utvářet povědomí o sounáležitosti s okolním světem, seznamovat je s přírodou ve svém okolí. Rozvíjet poznávací, porovnávací a myšlenkové procesy. Seznamovat děti se světem knih a literatury – prózy i poezie, vést je k tomu, aby se kniha stala součástí jejich života, jejich zájmů a potřeb. Rozvíjet jejich řečové schopnosti, recitaci i dramatizaci, upevňovat správné zacházení s knihou, vnímat knižní ilustraci jako součást děje v knize.

 Estetická:

Seznamovat děti s různými výtvarnými a pracovními technikami, s vlastnostmi výtvarného i pracovního materiálu, s vlastnostmi barev. Umět se radovat z naučeného a poznaného. Rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat jejich vlastní nápady při výtvarných a pracovních činnostech. Upevňovat dovednosti při zacházení s pracovním a výtvarným materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování. Vytvářet návyky správného sezení.  Nabízet jim pěvecké, hudebně - pohybové, poslechové i rytmizační činnosti, vnímat tempo, rytmus a melodii. Umět z paměti krátké texty písní a básní. Vést je ke správnému dýchání a ovládání dechu při zpěvu, k pojmenovávání základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. Dbát na úpravu dětí.

Pracovní a grafomotoriky:

Zařazovat činnosti k rozvoji jemné a hrubé motoriky, průpravných grafomotorických cviků – správné držení tužky /trojhranné tužky/ a lžíce, ve druhé polovině školního roku učit děti správnému držení a zacházení s příborem. Při konstruktivních hrách využívat různé druhy stavebnic, kostek, labyrintů k rozvoji motoriky, fantazie a představivosti. Upozornit rodiče na důležitost správného držení psacího náčiní!

Průběžné vzdělávací cíle:

Sžít se s novým prostředím ŽLUTÉ PASTELKY, s kolektivem nových dětí, s režimem dne, dodržovat pravidla třídy - ,,Třídní úmluva“, zdokonalovat komunikací dětí v kolektivu, umět respektovat druhého, dělit se o hračku, požádat o hračku, poprosit, poděkovat, pozdravit. Rozvíjet sebeobsluhu, samostatnost, nebojácnost, ohleduplnost, vytrvalost a soustředěnost při činnostech.

Estetická:

Seznamovat děti s různými výtvarnými a pracovními technikami, s vlastnostmi výtvarného i pracovního materiálu, s vlastnostmi barev. Rozvíjet tvořivost , fantazii, podporovat jejich vlastní nápady při výtvarných a pracovních činnostech. Upevňovat dovednosti při zacházení s pracovním a výtvarným materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování. Vytvářet návyky správného sezení.  Nabízet jim pěvecké, hudebně - pohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Vést je ke správnému dýchání a ovládání dechu při zpěvu, k pojmenovávání základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. Dbát na úpravu dětí.

Sociální:

 Dodržovat základní pravidla chování a jednání, umět pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se. Umět navázat kontakt s ostatními dětmi. Neubližovat si navzájem. Dbát na ochranu svého zdraví a bezpečnost. Šetrně zacházet s hračkou, pomůckou a půjčenými věcmi. Vést děti k samostatnosti při sebeobsluze, získávání a upevňování hygienických návyků. Podporovat dětská přátelství, respektovat pokyny p. učitelky. Sžít se s kolektivem nových kamarádů a s režimem dne. Zapojovat se do denních činností a aktivit v MŠ.

 

Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a pohody. Předškolní děti připravit pro vstup do ZŠ. Provádět individuální rozhovory s rodiči a spolupracovat s nimi.