Zápis dětí do MŠ


Vážení rodiče,


POZOR ZMĚNA!
JE NUTNÉ DOLOŽIT POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ OD LÉKAŘE!!

Dle informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
JE NUTNÉ DOLOŽIT potvrzení o pravidelném očkování v rámci správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

mateřská škola jako správní orgán požaduje
v souladu s platnou právní úpravou, ale i s judikaturou správních soudů a Ústavního soudu České republiky. Podle ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
po zákonných zástupcích k žádosti o přijetí do mateřské školy doložit, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, a to v souladu s ustanovením § 50 zákona číslo258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o absolvování povinného očkování, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci(dále jen doklad o očkování), vydá registrující praktický lékař pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte. Bez ohledu na epidemiologickou situaci, příp. vyhlášení nouzového stavu je skutečnost, že se dítě podrobilo povinnému očkování (nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Zákonným zástupcům doporučujeme, aby nejprve kontaktovali registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dohodli s ním termín vyzvednutí dokladu o očkování. Jedná se o administrativní úkon, přítomnost dítěte není nutná.

Nedoloží-li zákonný zástupce s přihláškou k předškolnímu vzdělávání doklad o očkování, postupuje mateřská škola v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením přeruší správní řízení a poskytne zákonnému zástupci přiměřenou lhůtu pro doložení potvrzení o očkování.

Pokud zákonný zástupce ani v rámci takto stanovené lhůty potvrzení o očkování nedoloží, zastaví mateřská škola usnesením správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

7.5.2020

Jana Červinková, ředitelka MŠ Pastelka

_____________________________________


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Z opatření MŠMT budou zápisy do MŠ probíhat podle následujících instrukcí:

1. osobní výdej žádostí
termín: 20. 4. – 22. 4.2020 od 9:00 – 11:00 hodin pro ty rodiče, kteří nemají možnost získat tiskopis z webových stránek

2. distanční zápis (písemně, mailem či datovou schránkou)
termín: 2. 5. – 16. 5.2020


     1. do datové schránky školy (p5gkwvh)
     2. e-mailem ( ms.pastelka@tiscali.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
     3. poštou

 

3. osobní převzetí žádosti v MŠ
termín: 13. 5. – 14. 5.2020 od 9:00 – 11:00 hodin    

     osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat odstupy od ostatních zákonných zástupců v prostorách školy
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

pro umístění v MŠ Dobranov, napište do žádosti !!!

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - MŠ DOBRANOV

 

4. doložení řádného očkování dítěte

   Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Přihlášení