Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis dětí do MŠ

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA, SVÁROVSKÁ 3315, ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ PASTELKA , ČESKÁ LÍPA

Pro školní rok 2022/2023 se děti k plnění povinného předškolního vzdělávání  = děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let, přihlásí v termínu 7. 6. 2022 na MŠ PASTELKA.

1/ Žádosti o přijetí můžete tedy podávat 7. 6. 2022 v době 10°° - 14°° hodin.  -  zadost_o_prijeti_ditete_ms_cesko-ukrajinsky.pdf

2/ doložení dokladu o totožnosti dítěte a zákonného zástupce (vízum či podobný dokument)

3/ doložení potvrzení o očkování od lékaře (kopie očkovacího průkazu)

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4/ Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších a dle volné kapacity.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne  ředitelka MŠ  na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

5/ REGISTARČNÍ ČÍSLA

    • Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
    • Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách (v sekci PRO RODIČE – ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ) a v budově mateřské školy na nástěnce ve vstupní hale.
    • O převzetí,, Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.
    • Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

Jana Červinková  

ředitelka MŠ        

Zápis dětí do MŠ

4.5.2022   8,30.00-11.00h. a 14.00- 16.00h.

 

Místo pro podávání žádostí:

1.Mateřská škola Pastelka, Svárovská 3315, Česká Lípa

kancelář v přízemí

2.Mateřská škola Pastelka Dobranov 4

kancelář v 1. patře

Termín:

4.5.2022

Doba pro podání žádosti:

od 8.30 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod.

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo x nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování. (Dítě 5 leté a více - s povinnou předškolní docházkou, potvrzení o očkování dokládat nemusí.)

Kritétria pro přijímání

Žádost o přijetí

Potvrzení lékaře k zápisu dítěte

Přijaté děti

Přijaté děti, dle registračních čísel, které Vám byly přiděleny při odevzdání žádosti v MŠ.

Pokud tu své číslo nenajdete, NEJSTE Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ  přijati.

Pokud Vaše dítě bylo přijato na jinou MŠ, prosím oznámit telefonicky na č: 734 346 248 a zaslání vyplněného tiskopisu =naskenovaný - emailem ms.pastelka@tiscali.cz, nebo předat osobně v MŠ.

Přijaté děti MŠ Pastelka Svárovská 3315, Česká Lípa

Přijaté děti dle registrační čísla: 45, 30, 36, 31, 38, 34, 42, 47, 39, 20, 49, 25, 46, 23, 28, 35, 37, 48, 50, 51, 32, 33

PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE OSOBNĚ DO MŠ PASTELKA SVÁROVSKÁ 3315 Č. L.

31. 5. 2022 OD 8.00 - 14.00 hod.

Přijaté děti MŠ Pastelka Dobranov

Přijaté děti dle registrační čísla: 6/22, 3/22, 5/22

PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE OSOBNĚ DO MŠ PASTELKA DOBRANOV 4

31. 5. 2022 OD 8.00 - 14.00 hod.