Drobečková navigace

Úvod > MŠ Pastelka > Červená pastelka

Červená pastelka

Třídní učitelky: Ivana Landovská, Nikola Rychlovská

Třídní vzdělávací program na šk.rok 2023/24 

„Červený skřítek" 

Plán akcí

dle IB - integrovaných bloků školního vdělávacího programu

Když zaťuká podzim

 • Třídní schůzka s rodiči.
 • Vycházky do přírody.
 • Jablíčkové hraní – výtvarná a pracovní činnost s ovocem, sušení křížal…
 • Poklady přírody – tvoření dětí a rodičů z plodů lesa a zahrad.
 • Sběr plodů pro zimní krmení zvěře – spolupráce s myslivci.
 • Drakiáda – spolupráce s rodiči.

Vánoční čas a zimní radování

 • Čert a Mikuláš v MŠ.
 • Mikulášská nadílka v Crystalu.
 • Čertovský rej.
 • Vánoční posezení s rodiči.
 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí.
 • Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka v lese.
 • Ledový den.
 • Krmení lesních zvířátek.
 • Zimní hrátky na sněhu.
 • Sněhuláčci – spolupráce s rodiči.
 • Karneval ,, U červených skřítků.“
 • Vycházky do zimní přírody.

Probouzíme jaro

 • Vycházky do jarní přírody – hledání a pozorování jara.
 • Zajíčkový týden – Velikonoce.
 • Zdobení kraslic – spolupráce s rodiči.
 • Kytičkový den.
 • Besídka pro maminky.

Se sluníčkem do světa

 • Polodenní vycházky do přírody.
 • Vycházka na rozhlednu Hůrka.
 • Čarodějnický rej.
 • Eko-centrum Brniště – Zemědělství žije.
 • Celodenní výlet – Staré hrady.
 • Polodenní vycházka za pokladem k Žizníkovskému rybníku.
 • DD v MŠ.
 • Táborák na ŠZ.
 • Loučení se školáky.
 • Návštěva cukrárny.

Ostatní akce

 • Divadelní a jiná představení dle nabídky.
 • Nabídka knih rodičům.
 • Fotografování dětí.

 

Plán integrovaných bloků 2023/24

Když zaťuká podzim

„Sešli jsme se zase znova, čeká nás tu parta nová.

Čáry máry ententýky, vyrábíme větrníky, z listů skřítky fešáky, roztomilé panáky.“

 • Skřítek nás vítá v Červené pastelce.
 • Se skřítkem na zahrádce – ovoce a zelenina.
 • Se skřítkem Podzimníčkem v barevném království.
 • Se skřítkem v lese – lesní zvířátka, stromy a jejich plody

 

Vánoční čas a zimní radování

„Skřítek zdobí stromeček, těší se na dáreček. Zatím zima čaruje, na okýnka maluje.“

 • Skřítek u čertíků v pekle.
 • Vánoce se skřítkem.
 • Skřítek staví sněhuláka.
 • Skřítek sportuje na sněhu.
 • Skřítek v Ledovém království.
 • Karneval ,,U červených skřítků.“
 • Skřítek v pohádkovém království.

 

Probouzíme jaro

„Jaro ťuká na dveře, kdopak skřítkovi otevře?“

 • Skřítek budí sluníčko.
 • Skřítek zahradníkem.
 • Skřítek na louce.
 • Skřítek a velikonoční zajíček.
 • Skřítek u nás doma.

 

Se sluníčkem do světa

„Hřej sluníčko, hřej, děti budou mít brzy sváteční rej.“

 • Skřítek a jeho kamarádi.
 • Indiánské hrátky se skřítkem.
 • Skřítek na výletě.
 • Skřítek u vody.
 • Skřítek v cukrárně.

 

Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová:

 • Vypěstovat základní pohybové dovednosti, obratnosti a vědomého ovládání těla. Rozvíjet a prohlubovat poznatky o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Provádění tělovýchovných chvilek zaměřených na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybů.

 • Nadále zařazovat PH, HPH, které si děti velmi oblíbily. V PH vést děti k radostnému pohotovému procvičování postřehu, obratnosti a rychlosti, udržet kroužek, reagovat na hudební a rytmické doprovody, tempo, rytmus, zařazovat tělovýchovné chvilky s průpravnými - zdravotními cviky, Vést děti ke správnému držení těla. Dbát na bezpečnost dětí.

Jazyková:

 • Rozvíjet intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Upevňovat poznávací schopnosti, city a vůli dítěte. Rozvíjet schopnosti, které předchází učení, matematickým představám, jazykové dovednosti.

 • Zařazovat jazykové chvilky GM, DC, artikulační chvilky, rozvíjet správnou výslovnost a slovní zásobu.

 • Poskytovat dětem společenské hry, zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle – domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč,

Poznávací:

 • Rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě, naučit se dívat kolem sebe, vnímat změny v přírodě, její rozmanitost a barevnost. Utvářet povědomí o sounáležitosti s okolním světem, seznamovat je s přírodou ve svém okolí.

 • Rozvíjet poznávací, porovnávací a myšlenkové procesy. Seznamovat děti se světem knih a literatury – prózy i poezie, vést je k tomu, aby se kniha stala součástí jejich života, jejich zájmů a potřeb.

 • Rozvíjet jejich řečové schopnosti, recitaci i dramatizaci, upevňovat správné zacházení s knihou, vnímat knižní ilustraci jako součást děje v knize.

Estetická:

 • Seznamovat děti s různými výtvarnými a pracovními technikami, s vlastnostmi výtvarného i pracovního materiálu, s vlastnostmi barev. Rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat jejich vlastní nápady při výtvarných a pracovních činnostech. Upevňovat dovednosti při zacházení s prac. a výtv. materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování.

 • Vytvářet návyky správného sezení. 

 • Nabízet jim pěvecké, hudebně - pohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Vést je ke správnému dýchání a ovládání dechu při zpěvu, ke snaze o čistý, rytmický zpěv se správnou artikulací. K pojmenovávání základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku.

 • Dbát na úpravu dětí.

Pracovní a grafomotorická:

 • Pracovat s trojhranným programem.
 • Dbát na správném držení tužky a nůžek – pomoc rodičů.
 • Zařazovat do týdenních aktivit průpravné grafomot. cviky.
 • Rozvíjet a zdokonalovat sebeobsluhu.
 • Zdokonalovat držení a používání lžíce a příboru.
 • Uklízet po sobě hračky, pomůcky, své svršky.
 • Vytvářet u dětí zdravé životní návyky – dodržování pitného režimu.
 • Vést děti k tvořivým hrám s konstruktivními stavebnicemi, stavět podle fantazie  i podle plánku.

Sociální:

 • Adaptovat se na novou třídu, nové učitelky, zvládat požadavky plynoucí z prostředí MŠ.

 • Zapojovat se do každodenních aktivit a cítit se plnohodnotným členem kolektivu. Dodržovat pravidla třídy: "Třídní úmluvu“ a základní pravidla slušného chování.

 • Posilovat sebevědomí dítěte, rozvíjet jeho samostatnost, vytrvalost, pečlivost a soustředěnost při různých činnostech.

 • Vést děti ke správnému životnímu stylu, do jídla nenutit, ale působit na získávání kladných stravovacích návyků – vše ochutnat.

 • Vnímat odlišnost mezi dětmi, rozvíjet mezi nimi přátelství a toleranci. Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a tolerance, naslouchat přání dětí.

 • Připravit děti pro úspěšný vstup do ZŠ.