Drobečková navigace

Úvod > MŠ Pastelka > Červená pastelka

Červená pastelka

Třídní učitelky: Mirka Rosová, Jana Červinková

Třídní vzdělávací program na šk.rok 2022/23 je „Rok se Zvídálky"

V tomto roce budeme u „Zvídálků“. Vždyť děti jsou „Zvídálci“, co se ptají, chtějí si vše vyzkoušet, všemu rozumět. Vytvoříme postavičky, které nás budou provázet po celý šk. rok a hlavním cílem bude: vytvořit prostředí plné pohody a přátelství, sžít se s nově vytvořeným kolektivem, umět přijmout nové kamarády, respektovat odlišnosti, aby se každý cítil být plnohodnotným členem skupiny. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. Připravit dětem pestrou nabídku aktivit, činností, námětů k hrám a tvoření. Zaměřit na celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech a tím je připravit na vstup do základní školy. Budeme se snažit opět zapojit rodiče do plnění týdenních úkolů, sledovat nástěnky, všímat si, co se ve třídě děje, o čem si povídáme, jaké by měly mít děti před vstupem do základní školy znalosti a dovednosti.  

Plán akcí

dle IB - integrovaných bloků školního vdělávacího programu

 • Informační třídní schůzka pro rodiče.
 • Informační schůzka pro rodiče s učitelkami budoucích prvňáčků.
 • „Úkolníček – červená pastelka“ – celoroční hodnocení plnění úkolů.
 • Jiráskovo divadlo dle nabídek.
 • Crystal „Krejčík Honza“.
 • Divadlo „Koloběžka“ – dle již připraveného rozpisu.
 • Hudební pořad – p. Čemusové.
 • Fotografování – vánoční portrét, jarní skupinka.

„Když zaťuká podzim“

 • „Zvídálek a Zvídalka“ – tvoříme si kamarády.
 • „Červený den v červené pastelce“
 • „Mícháme si ovocný salát“.
 • „Hledáme ježka Bodlinku.“

 „Vánoční čas a zimní radovánky“

 • „Čertíci ve školce“
 • „Mikulášská nadílka „ v Crystalu i ve školce.
 • „Vánoční zpívání v Bazilice, nebo u vánočního stromku na náměstí“
 • „Zdobení vánočního stromku“ ve městě.
 • „Vánoční besídka“ – pro rodiče, posezení u vánočního stromku.
 • „Karneval u Zvídálků.“

 „Probouzíme jaro“

 • „Broučkový den“
 • „Velikonoční kuřátka“ - žlutý den
 • Výlet vlakem do Zahrádek, Pekelským údolím zpět. – jarní bledule.
 • „Slet čarodějnic“
 • „Besídka ke Dni matek“.

„Se sluníčkem do světa“

 • „Slavíme den dětí“- sobotní akce pro děti a rodiče.
 • Ježek Bodlinka, Dopravní soutěž, Slavíček, Den Země, Zdravověda – účast na akcích pořádaných MŠ.
 • Poznáváme okolí České Lípy - Okřešice, Žiznikov - rybník, Dubice.
 • Do města na zmrzlinu.
 • ZŠ Moskevská, tradiční akce – pohádka a výstava dětských prací.
 • Výlet na závěr šk. roku do Doks – plavba parníkem.
 • Noc ve školce s hledáním pokladu.
 • Námořnické rozloučení se školním rokem.
 • „Táborák na ŠZ“ rozloučení se školním rokem.

 

Plán integrovaných bloků 2022/23

„Když zaťuká podzim“

 • „Zvídálci v červené pastelce“ – noví kamarádi.“
 • „Se Zvídálky na zahrádku“ – ovoce, zelenina.
 • „Se Zvídálky do lesa“ – lesní zvířátka, ježek Bodlinka (houby).
 • „Zvídálci čarují podzim“ – barevný podzim.
 • „Dýně“

„Vánoční čas a zimní radování“

 •  „Čertíci“
 • „Vánoce u Zvídálků.“
 • „Zvídálci a zima.“
 • „Karneval u Zvídálků.“
 • „Zvídálci jdou do školy.“
 • „Se Zvídálky do pohádky“

„Probouzíme jaro“

 • „Zvídálci a beruška“ – jaro.
 • „Zvídálci malují Velikonoce.“ - kuřátka.
 • „Zvídálci a čáry máry“.
 • „Domeček pro Zvídálky.“ - rodina, Den matek.

„Se sluníčkem do světa“

 • „Týden splněných přání“ – slavíme den dětí.
 • Se Zvídálky do světa“ – námořníci.

 Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová:

 • Nabízet dětem dostatek pohybu venku i ve třídě. Nadále využívat balanční pomůcky při tvoření překážkových drah i k samostatnému balancování a zlepšení koordinace těla a zpevnění vnitřních svalů. Pravidelně docházet do tělocvičny ZŠ Partyzánská, využívat větší prostor, zaměřit se na správné provádění zdravotních cviků a využívat náčiní v tělocvičně (př. bradla, malá trampolína, kruhy – nebát se výšek, dodržovat stanovená pravidla a dbát bezpečnosti při cvičení) V pohybových hrách vést k radostnému a pohotovému procvičování obratnosti, rychlosti, postřehu, dodržování a respektování pravidel.

Jazyková:

 • Věnovat náležitou pozornost a péči správné výslovnosti, ve spolupráci s rodiči usilovat o to, aby většina dětí dosáhla před vstupem do ZŠ správné výslovnosti všech hlásek. Rozvíjet u dětí slovní zásobu, umět se smysluplně a samostatně vyjadřovat, dodržovat pravidla dialogu. Věnovat se více gymnastice mluvidel, umět artikulovat „být slyšet“. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem a navazovat kontakty s dospělým.

Poznávací:

 • Rozvíjet u dětí poznávací schopnosti – tj. vnímání, paměť, představy, pozornost, soustředěnost, myšlení, časoprostorovou orientaci, a pod… Rozvíjet jednoduché myšlenkové procesy – tj. porovnávání, třídění, určování vztahů a souvislostí mezi předměty. Rozvíjet základní matematické představy a orientaci v prostoru. Poznat a pojmenovat levou, pravou stranu. Osvojit si elementární poznatky o znakových systémech, chápat piktogramy. Seznámit se s didaktickou pomůckou Bee-Boot, která je vhodná pro rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Dokázat manipulovat s Albi tužkou a správně zacházet s nabídkou Albi knih.

Estetická:

 • Upevňovat u dětí dovednosti hudební, pohybové a dramatické. Zvládnout zpěv sólový i skupinový, reagovat na předehru, mezihru. Sladit zpěv s pohybem v HPH. Nadále zařazovat rytmické hudební nástroje a rytmizaci. Zařazovat nové písně, básně, zvládnout zpaměti delší texty. Obohacovat a prohlubovat dětské představy a fantazii při tvoření, využívat a nabízet k tomu různé materiály a výtvarné techniky (zařadit malování vodovými barvami, modelování).  

Pracovní a grafomotoriky:

 • Osvojit si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Zařazovat grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen, pracovní listy k procvičování grafomotoriky. Vést děti ke správnému úchopu psacího náčiní. V rámci polytechnické výchovy nabízet dětem různé konstruktivní stavebnice, materiály a možnost tvoření s nimi. Rozvíjet tak jejich zručnost, manuální dovednost, jemnou motoriku, kreativitu, představivost, fantazii, logické myšlení, smyslové vnímání, prostorovou orientaci, samostatnost, i umět spolupracovat ve skupině.

Sociální:

 • Sžít se s novým prostředím a členitými prostory Červené Pastelky - výtvarný koutek, dopravní koutek, kuchyňka, část pro jídlo, hry, sportování a odpočinek.
 • Více se osamostatňovat a to zejména v sebeobsluze a úklidových činnostech. Dodržovat pořádek ve svých věcech v šatně, ve třídě, při hrách, v sebeobsluze při jídle (správné užívání příboru).
 • Posilovat sebevědomí dítěte, jeho jistotu v chování a jednání. Rozvíjet samostatnost, nebojácnost, opatrnost, ohleduplnost, vytrvalost, soustředěnost při různých činnostech. Umět se přizpůsobit a podřídit zájmům většiny.
 • Zařadit prvky programu „Začít spolu“ V centrech, dodržovat pravidlo pěti. Společně se podílet na vytvoření „Třídní úmluvy“ a následně respektovat společná pravidla soužití ve třídě. Zaměřit se na rozvoj kamarádství mezi dětmi.
 • Pěstovat a upevnit návyky společenského chování (umět pozdravit, požádat, poděkovat, neskákat do řeči).
 • Naučit se napsat a poznat své jméno, značku a dodržovat pravidlo „Jsem ve školce“
 • Znát jména, příjmení svých kamarádů i dospělých, kteří v MŠ pracují (p. učitelky, školnice, p. kuchařky….) Znát své jméno, příjmení, adresu bydliště.
 • Vnímat, že každý má ve skupině svou důležitou roli. Cítit se být plnohodnotným členem skupiny. Umět spolupracovat a být k sobě tolerantní. Zaměřit se na začlenění dětí se sociokulturním a sociálním znevýhodněním, a aby adaptace nově příchozích dětí proběhla plynule a nenásilně.