Kritétria pro přijímání

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa,Svárovská 3315, příspěvková organizace

KRITÉRIA
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Č.1/19
Č.j.: 15/19 Účinnost od: 7.5.2019
Spisový znak: 2.1 A5 Počet příloh: 0

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po dohodě se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy v den zápisu překročí počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
S účinností od 1.1.2017 stanovuje školský zákon přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
S účinností od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona)

kritéria:
1) Dosažení věku 6 let - přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (§34 odst. 4 - školský zákon)
2) Trvalý pobyt v České Lípě a smluvních obcích.
3) Dosažení věku 4 let k 31.8. pro daný školní rok, přednostní přijímání.
4) Dosažení věku 3 let k 31.8. pro daný školní rok, přednostní přijímání.
5) Starší sourozenec se již vzdělává v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb.). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů.

V České Lípě dne : 26.3.2019
.................................................
Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa, Svárovská 3315,
příspěvková organizace

Přihlášení